Header Claim

MERCEDES BENZ OTOMOTİV TİCARET VE HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz tarafından Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak ve aşağıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz müşteri kaydı oluşturulması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenecektir.


a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz işbu platformun kullanımınıza sunulması, işbu platformda gerçekleştirilecek satış, rezervasyon vb. işlemleriniz kapsamında veri sorumlusu olarak Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi (“Şirket” veya “MBO”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Veri Sorumlusu: Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi

Adresi: Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No.6/1 34522 Esenyurt/İstanbul

Telefon: 0212 867 30 00

Mersis No: 0616068739300001

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 187958-5 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri faydalandırmak ve özel gün tebrikleri için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve bu kapsamda araç test sürüşlerinin düzenlenmesi, müşteri anketlerinin yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve bu çerçevede, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’ye, Almanya’da yerleşik olan grup şirketimiz Mercedes Benz AG’ye ve Daimler AG’ye, tarafımıza rızanız dâhilinde sağlamış olduğunuz verilerin güvenli bir şekilde saklanabilmesi, kullanmakta olduğunuz dijital platformun hizmetinize sunulabilmesi amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik olan veri saklama hizmetleri sunan tedarikçilerimize, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir. Bu kapsamda hizmetlerimizin tarafınıza sunulması amacıyla sizlerin rızanız neticesinde elde edilen kişisel verileriniz işbu amaçların yerine getirilmesini sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri’nde, Singapur’da ve/veya Avrupa Birliği içinde bulunan veri saklama merkezlerinde saklanmak üzere, işbu bölgeler içinde yerleşik olan tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki ortamda ve internet ortamında internet sitemiz kanallarıyla, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmemiz ve bu çerçevede onayınızın elde edilmesine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda MBO talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç talebin MBO’ya iletildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MBO tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Bizi sosyal medyada takip edin


Bizi sosyal medyada takip edin


Facebook Youtube Twitter Instagram