facebook-verification-code  
Header logo2

MERCEDES BENZ OTOMOTİV TİCARET VE HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ SATIŞ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere

kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi

(“MBO” veya “Şirket") veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte

olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin

KVKK’ye uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.


- Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?


Kişisel verileriniz (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki

Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet

sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız

üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.


 Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi (KVKK m.5/2/c): Hem yeni müşterilerimize

hem de mevcut müşterilerimize karşı, satış öncesi ve sonrasında olmak üzere birçok yükümlülüğümüzü yerine

getirmemiz gerekmektedir. Siz değerli müşterilerimize sunmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmemiz

için bir takım kişisel verilerinizi işlemek zorundayız. Bunlar arasında, satış işleminin gerçekleşmesi (kimlik

bilgisi, iletişim bilgileri, araca ilişkin kayıt bilgileri gibi) alınması ve güncellenmesi, online servis randevusu

oluşturulabilmesi için sizlerle iletişime geçilmesi, satış sonrasındaki hizmetlerimiz için gerekli bilgilerin (araç

bilgisi, plaka bilgisi, araca ait kullanım detayları bilgileri) doğrudan basılı form, fotokopi ya da doğrudan araç

üzerinden alınması mümkün olabilmektedir.


 Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (KVKK m.5/2/ç): Hizmetlerimizi yürütürken, birçok farklı mevzuattan

kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından

kaynaklanan, bir sözleşme kurulması ve muhafazası, satış ve servis hizmetlerine dair bilgilendirme yapılması,

satış sonrası destek hizmetleri sunulması, gerektiğinde assistans hizmetleri ve ikame araç sunulması, ürün

güvenliğine ve servis durumuna ilişkin kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla araç, kimlik

ve iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde başta fatura oluşturma

ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim ve finansal bilgileriniz; sigorta ile ilişkili süreçlerde mevzuat uyarınca

muhafazası ve paylaşımı mecburi olan bilgilerinizin kullanılması mümkün olabilmektedir. Ek olarak, sizlerden gelen şikayetlerin fiziki, çağrı, dijital ve sosyal medya kanallarından alınması ve yönetilmesi de anılan

kapsamda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamındadır.


 Şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde (KVKK m.5/2/f): Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha

iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde,

dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle,

sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve

değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis

hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri,

alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve

müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.


 Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m.5/2/a): Mevzuattan kaynaklanan geri çağırma ve gönüllü geri

çağırma ve piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile bu kapsamda

müşteriyle iletişime geçilerek bilgilendirme yapılması için kişisel verilerinizi kullanmaktayız.


 Açık rızanız kapsamında (KVKK m.5/1): Bazı hallerde, kişisel verilerinizi ancak sizlerin konu hakkında açık

rızanız olması durumunda kullanabiliriz. Bunların başlıcaları şöyledir: (i) Tüm kanallardan gelecek teklif,

bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, (ii)

kişisel verilerinizi kampanya, promosyon, yarışma ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, (iii)

kişisel verilerinizi size özel teklifler oluşturmak için kullanabilmek, (iv) müşteri memnuniyetine ilişkin

politikalarımız kapsamında tarafınıza hediye veya mektuplar gönderilmesi, (v) tarafınıza Şirketimiz

tarafından hazırlanan Newsletter (bülten) gönderilmesi. Her durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz

alanlarda (tüm kanallar için), açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve

işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız. Açık rızanınız her zaman geri alabilirsiniz. Açık rıza

göstermeseniz dahi yasal dayanağı açık rıza olmayan tüm satış ve satış sonrası hizmetlerimizden yararlanmaya devam edeceksiniz.


- Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabilir?


Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda, (i) hukuki

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali

danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet

sağlayıcılarıyla; (ii) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bayilerimiz,

servislerimizle, Mercedes-Benz Group AG bünyesinde teknik altyapı desteği aldığımız kuruluşlarla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; sözleşme özelinde kaynaklanması halinde sigorta şirketleri ve acentelerle, sizlerin talebi doğrultusunda gerekmesi halinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla; (iii) meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla ve (iv) açık rızanız bulunması halinde, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi’ne, yurtdışında mukim iş ortaklarıyla, Mercedes-Benz Group AG ile paylaşabilmekteyiz.


- Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz

işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili

diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin

ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesinİ veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik

başvurularınızı, www.mercedes-benz.com.tr adresinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Bizi sosyal medyada takip edin


Bizi sosyal medyada takip edin


Facebook Youtube Twitter Instagram